• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Fundusze Zewnętrzne/Polski Ład/Rządowy Program Odbudowy Zabytków/Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego Nr (..)

Zaproszenie do składania ofert do zapytania ofertowego Nr RPOZ/1/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

22 . 03 . 2024

Logo Polski ŁadLogo Bank Gospodarki Krajowej

Rokitno, dnia 22 marca 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPOZ/1/2024
z dnia 22 marca 2024 r.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Do pobrania oryginał zapytania ofertowego
Nr RPOZ/1/2024 z dnia 22 marca 2024 r.

 1. TYTUŁ ZAMÓWIENIA

Wykonanie prac konserwatorskich w ramach inwestycji pn. „Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2022/9897/PolskiLad.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Parafia pw. Trójcy Świętej w Rokitnie
Rokitno 41, 21-504 Rokitno

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. Stanisław Tymoszuk  – Proboszcz Parafii
Tel. 606 460 071

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Postępowanie prowadzi się zachowaniem formy pisemnej.
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe albo alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Na czas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.
 6. Całość wynagrodzenia Wykonawcy wypłacona zostanie w dwóch transzach: 2% wynagrodzenia w formie zaliczki, pozostała kwota wynagrodzenia po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu Umowy,  potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego, nie wcześniej jednak niż po otrzymaniu dotacji od Gminy Rokitno.
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie  polegająca na poniższych działaniach:

 1. Przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich w pełnym zakresie trzech ołtarzy, w budynku kościoła w Rokitnie oraz wykonania przekształcenia i przywrócenia pewnej fazy historycznej ołtarza głównego.
 2. Konserwacja elementów struktury i detalu ozdobnego.
 3. Wykonanie polichromii ołtarzy.
 4. Wykonanie rekonstrukcji złoceń.
 5. Rekonstrukcja polichromii mensy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

 1. Program prac konserwatorskich- Ołtarz boczny pw. Wniebowzięcia NMP w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie  załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,
 2. Program prac konserwatorskich- Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania Pańskiego w kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji,
 3. Program prac konserwatorskich – Ołtarz Główny w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie  załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji,
 4. Program prac konserwatorskich - Obraz olejny „Trójca Święta” z Ołtarza Głównego w kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji,

Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w terminie 7 dni od podpisania Umowy.
 2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

 1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia (przynajmniej 1 osobę) Osobę uprawnioną do kierowania pracami konserwatorskimi, prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, która posiada uprawnienia określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Należy dołączyć uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 2. Zamawiający wymaga aby Wykonawca, który złoży ofertę winien wykazać, że wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzech prac konserwatorskich obejmujące prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 100 000,00 zł brutto każda zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej specyfikacji. Wykonawca w celu wykazania, że posiada wiedzę doświadczenie złoży na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie oraz załączy odpowiednie dokumenty (np. protokoły odbioru prac, zaświadczenia, listy urzędowe, listy rekomendacyjne podpisane przez inwestora, referencje, itp.) potwierdzające, że roboty/prace, o których mowa wyżej, zostały wykonane zgodnie z zapisami sztuki konserwatorskiej i prawidłowo ukończone.
  Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji powyższych informacji.
 3. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania.
 1. WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł najpóźniej na 7 dni przed dniem złożenia oferty. Wadium należy wnieść w formie pieniądza na konto Zamawiającego 41 8037 0008 0420 0228 0228 2000 0010. Wadium zostanie zwrócone wykonawcom w dniu podpisania Umowy.

 1. SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania na stronie internetowej Wnioskodawcy: www.rokitno.pl

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji,
  2. kosztorys prac konserwatorskich zgodny z przedmiotem zamówienia,
  3. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  4. w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć skan oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie stosownego pełnomocnictwa.
 2. Ofertę wraz z załącznikami należy założyć w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. do godz. 11:00 na adres Zamawiającego: Rokitno 41, 21-504 Rokitno.
 3. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego i oznakowana następująco: „Odnowa trzech ołtarzy w budynku kościoła w Rokitnie - nie otwierać przed 22 kwietnia 2024 r. godz. 11:15" i zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy.
 4. Oferta złożona po terminie bez względu na przyczynę, nie będzie rozpatrywana.
 5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich  ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

 1. Cena oferty powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Cena oferty może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 3. Cenę oferty należy przedstawić na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę  przedmiot zamówienia w zakresie określonym w niniejszej specyfikacji.
 4. Cena ofertowa powinna obejmować całość prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i zawierać:
  • koszty wykonania przedmiotu zamówienia z kosztami robocizny, materiałów i urządzeń wraz z ich dostawą na plac, kosztami użycia maszyn, narzędzi i sprzętu oraz z kosztami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
  • koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem i likwidacją zaplecza,
  • koszty związane z wykonaniem ustawieniem i demontażem oznakowania i barier bhp i ppoż. na czas prowadzonych robót,
  • koszty związane z ewentualnymi i niezbędnymi technologicznie robotami związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które Wykonawca uzna za konieczne.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
 6. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta kompletna zawierająca najniższą cenę.

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty bez podania przyczyny
 2. Wykonawcy uczestniczący w zapytaniu nie przysługują żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania.
 1. ZAŁĄCZNIKI

Integralną cześć niniejszej specyfikacji stanowią:

 1. Załącznik nr 1 – Program prac konserwatorskich- Ołtarz boczny pw. Wniebowzięcia NMP w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie
 2. Załącznik nr 2 Program prac konserwatorskich- Ołtarz boczny pw. Ukrzyżowania Pańskiego w kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie
 3. Załącznik nr 3 Program prac konserwatorskich – Ołtarz Główny w Kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie ,
 4. Załącznik nr 4 Program prac konserwatorskich - Obraz olejny „Trójca Święta” z Ołtarza Głównego w kościele pw. Trójcy Świętej w Rokitnie,
 5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy
 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy
 7. Załącznik nr 7 – Decyzja Konserwatora Zabytków IN.I.5142.139.2.2023
 8. Załącznik nr 8 – Decyzja Konserwatora Zabytków IR.I.5144.25.1.2023
 9. Załącznik nr 9 - Wzór wykazu prac konserwatorskich

 

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.